ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΥΦΥΪΑΣ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Η ΓΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ακούτε, κύριοι, η γη κινείται! Δεν φθάνει, που δεν μπορούμε να εύρομεν ολίγην ησυχίαν όλην την ημέραν, ιδρώνοντες από πρωίας έως εσπέρας, αλλά έρχονται και μας λέγουν::Το ξέρετε ότι και την νύκτα όταν αναπαύεσθε, μακαρίως εις την κλίνην σας, μη νομίζετε ότι μένετε ακίνητοι και τότε κινείσθε πολύ γρήγορα βέβαια.

Η γη λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μία πελωρία άμαξα, η οποία διαρκώς τρέχει. Πιθανόν να κόβει και τους ανυπόπτους διαβάτας, όπως τα αυτοκίνητα. Και ημείς εφήμεροι επιβάτες, γεννώμεθα, ζώμεν και αποθνήσκωμεν χωρἰς καθόλου να το καταλάβωμεν. ότι είμεθα περιπλανώμενοι Ιουδαίοι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αντιληφθεί. Μόνον κάποτε προ πολλού καιρού, ὀτε ελάμβανον παρά γηραιού δασκάλου τους καρπούς της οκνηρίας και της αμελείας μου, ησθάνθην όχι μόνον το έδαφος και η γη, αλλά και το σύμπαν ολόκληρον πέριστρεφόμενον περί την αθλίαν μου κεφαλήν. Αλλά τούτον ήτο εξαιρετική περίπτωσις. Άλλωστε όλος ο κόσμος αυτή την γνώμην έχει.

Σας έτυχε να ομολογήσετε ενώπιον άλλων περί αυτού; Εάν τυχόν παρίσταντο και γραίαι, αίτινες, ως γνωστόν είναι και ολίγον δεισιδαίμονες, θα τας εβλέπατο, ασφαλώς σταυροκοπουμένας, επί τω ακούσματι της εξωφρενικής θεωρίας. αν μη εκσφεδονιζούσας κατά της αθλίας σας κεφαλής, τίποτε πρακτικώτερον από τους εξορκισμούς και τας κατάρας…

Και θα είχον πληρέστατα δίκαιον, διότι εις το κάτω της γραφής, τι είναι αυτή η Γη; ανεμόμυλος και κινείται κατ΄αυτόν τον τρόπον; ανεμόμυλοι πιθανόν να είναι αι κεφαλαί των ανθρώπων των ζώντων επ αυτής, αλλ΄όχι προς Θεού και όλη η γη. Μα θα είπητε «μα ο Γαλιλαίος; τι ήτο ο Γαλιλαίος; αυτός δεν διεκήρυξε πρώτος ότι η γη κινείται; Μάλιστα, αλλά μη λησμονείτε, ότι ο Γαλιλαίος ήταν μέγας ανήρ και κατά τας θεωρίας των νεωτέρων, όλοι οι μεγάλοι άνδρες καταλήγουν… στο φρενοκομείον. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος αργά ή γρήγορα κατέφυγεν ή θα καταφύγει εις τοιούτον είδος θεραπευτήριον, πρέπει να δυσπιστεί κανείς ολίγον…

Αυτά εσκεπτόμην μίαν ωραίαν εσπέραν εις την κλίνην μου, ενώ ο ύπνος με κατελάμβανεν. Και να! η γη μεταβάλλεται εις ένα μέγα σιδηρόδρομον,με διαμερίσματα και αρχίζει να κινείται πραγματικώς, Τρέχει, τρέχει και μετ΄ ολίγον πλησιάζει προ την σελήνην. Εις το διαμέρισμά μου ευρίσκετο θορυβώδης όμιλος φοιτητών, καθώς και άλλοι, ολίγοι επιβάται. Επλησιάσαμεν την σελήνην, διήλθομεν έμπροσθέν της, αλλά παραδόξως δεν είδαμεν ούτε ανθρώπους, ούτε άλλα όντα επ’ αυτής. Πιθανόν να είδον την Γην ερχομένην και εκλάβοντες αυτήν ως φωλεάν κακοποιών έσπευσαν να κρυφτούν εις τα υπόγεια διαμερίσματά τους.

Πιθανόν να ήτο περισσότερον προηγμένοι από ημάς και παρακολουθούντες με τηλεσκόπια τας ανομίας και την  αθλιότητα των επί γης ανθρώπων, ηθέλησαν να αποφύγουν πάσαν συνάφειαν με αυτούς και εξηφανίσθησαν από προσώπου…. σελήνης. Ενώ διερχόμεθα πλησίον της σελήνης, οι φοιτηταί, λησμόνησαν ότι ήσαν ακαδημαϊκοί πολίτες ή πιθανότερον κρίναντες ότι αι πανεπιστημιακαί των πρόοδοι δεν διέφερον από του δημοτικού σχολείου, ήρχισαν να ψάλλουν εν χορώ: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολειό, να μαθαίνω γράμματα, του Θεού τα πράγματα.

Αλλά το φεγγαράκι είτε δεν έδωκε πίστιν εις την όψιμον αυτήν φιλομάθειαν, είτε ενόμισεν ματαιοπονίαν πάσαν απόπειραν προς διαφώτισιν των κενών εκείνων κεφαλών, έσπευσε να εξαφανισθή όπισθεν άλλων ουρανίων σωμάτων. Και ο γήινος σιδηρόδρομος εξηκολούθησεν το ταξείδιόν του.

συνεχίζεται

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *