ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

  Με τον όρο κήλη νοείται η προβολή μέρους ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου (συνήθως εντέρου) στο κοιλιακό τοίχωμα, μέσω ενός στομίου

1 421 422 423 424 425 476