ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ.ΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ«Εορτάζει σήμερον η Οικουμένη, την της Άννης σύλληψιν…» (στίχος εκ του Κοντακίου).

Όταν ο Θεός έπλασεν τον άνθρωπον, τον έβαλεν στον Παράδεισον, σαν κορωνίδα της δημιουργίας Του, αλλά η παρακοή του, τον απομάκρυνε από τον Θεόν και έμεινε με την γυμνή του φύσιν, χωρίς Θεόν και εναντίον του Θεού, με αποτέλεσμα να εκδιωχθεί του Παραδείσου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος, τον παρομοιάζει «σαν ένα βράχο, που κατρακύλησεν από ψηλά, έσπασεν σε κομμάτια και επλημμύρισεν την γην από αμαρτίαν. Ο δε προφήτης Ησαϊας τον παριστάνει ως ένα καταπληγιασμένο σώμα. Και ο Κύριος δια στόματος προφήτου, λέγει: «Υιούς εγέννησα και εδόξασα, εκείνοι όμως με αρνήθηκαν…». (Ησαϊας 1,2-6).

Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να επανέλθουν στην προηγούμενη αγιασμένη κατάστασιν. Η αγάπη του Θεού όμως δεν τους εγκατέλειψεν και προνόησεν για την ανόρθωσίν  τους.

Ο μόνος όμως, που μπορούσε να σώσει το ανθρώπινον γένος ήταν ο Κύριος. Έπρεπε να έλθει στην γην, να σαρκωθεί «φορώντας την βροτείαν φύσιν…» και να γεννηθεί από αγίαν γυναίκα.

Ετοίμασεν λοιπόν άγιον οικοδόμημα, έμψυχον ναόν, ως κατοικία Του, το ευσεβές και  άτεκνον ζευγάρι, τον Ιωακείμ και την Άννα και προμήνυσεν δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ότι εξ αυτών θα προέλθει η κατά σάρκα μητέρα Του.

Ο Ιωακείμ και η Άννα ζούσαν με ταπείνωσιν, σωφροσύνην και αγιότητα. Προσηύχοντο στον Θεόν μέρα νύχτα και Του ζητούσαν για να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Η ευσεβής Άννα υποσχέθηκε στον Θεόν ότι, αν αξιωνόταν να γίνει μητέρα, θα αφιέρωνε το παιδί στον Ναόν. Η υπεροχή της αρετής και της ευσέβειας «ενίκησαν της φύσεως την τάξιν» και ενώ ευρίσκοντο σε προχωρημένη ηλικία, απόκτησαν με θαυμαστόν τρόπον την Θεοτόκον. Το ευτυχισμένον αυτό ζευγάρι, ξεπέρασεν όλους τους γονείς, γιατί γέννησεν Αυτήν, που είναι ανωτέρα απ’ όλην την κτίσιν.

Και μετά εννέα μήνες εγεννήθην το ευλογημένον αυτό κοριτσάκι, η Παναγία, κατ’ επιταγήν του Θεού, με φυσικόν τρόπον και την ογδόην ημέραν, εδόθην στο νεογέννητον το όνομα Μαριάμ, που σήμαινε ότι ήταν προορισμένη να γίνει νύμφη Θεού, αλλά και Κυρία και Βασίλισσα του σύμπαντος κόσμου.

Όταν έγινε τριών ετών, την αφιέρωσαν στον Ναόν, όπως είχαν υποσχεθεί στον Θεόν, ως «Δώρον δωρούνται Θεού, το θεόσδοτον αυτοίς αγαθόν».

Η Παναγία, ήταν η μόνη γυναίκα, που εισήλθεν στα Άγια των Αγίων, εκεί όπου εισήρχετο μόνον ο Αρχιερέας, ο οποίος με θείαν φώτισιν, έβλεπεν την μέλλουσαν δόξαν της τριετούς παιδός.

Το μέγα αυτό θαύμα υμνείται από τον Υμνογράφον στο Απολυτίκιον. «Σήμερον ατεκνίας δεσμά διαλύονται, Ιωακείμ γαρ και της Άννης εισακούων Θεός, παρ’ ελπίδα τεκείν αυτούς σαφώς υπισχνείται (υπόσχεται) θεόπαιδα, εξ ής αυτός ετέχθην ο απερίγραπτος, βροτός (άνθρωπος) γεγονώς, δι’ Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή, Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά Σου».

Εις την Παλαιάν Διαθήκην αναφέρονται πολλές γυναίκες στείρες, οι οποίες με θαυματουργικόν τρόπον εγέννησαν αγόρι, η Άννα όμως ήταν η μόνη στείρα, που εγέννησεν θυγατέρα, διότι  έμελλεν εξ αυτής να γεννηθεί  ο Θεάνθρωπος.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν, ότι όλος ο κόσμος έγινε για τη Θεοτόκον και η Θεοτόκος για τον Χριστόν, δια της οποίας εγεννήθην ο Θεάνθρωπος

Οι προφήτες της Π. Δ. εμίλησαν για το πρόσωπον της Θεοτόκου με αναφορές  τις προτυπώσεις, προείδαν και προέβλεψαν τα μεγαλεία της Θεομήτορος.

Ενδεικτικά θα αναφέρομεν το όνειρο του Ιακώβ, (Γεν.28,10-22), που έβλεπεν μία κλίμακα, να εκτείνεται από την γην στον ουρανόν και προτύπωνεν την Παναγίαν, που ένωσεν τα επίγεια με τα ουράνια.

Επίσης ο Μωϋσής σε όνειρον είδε φλεγόμενη βάτον, (Εξ.3,2-6), να μην καίεται και συμβόλιζε την Παναγία, η οποία ενώ έτεκεν, έμεινεν Αειπάρθενος.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λέγει ότι η τιμή της Παναγίας έχει βαθιά θεολογικήν σημασία, διότι η Θεοτόκος οδήγησεν την ανθρωπίνην φύσιν στην τελειότητα και στον αγιασμόν. Ο Άγιος Ειρηναίος  παραλληλίζει την Παναγίαν με την παρθένα γη, από την οποίαν ο Θεός έλαβεν το σώμα του Νέου Αδάμ.

Η Εκκλησία μας εορτάζει, στις 9 Δεκεμβρίου, την μεγάλην Θεομητορικήν εορτήν, της Συλλήψεως της Αγίας Άννης.

Ας μείνει μέσα στην καρδιά μας, η αγία ζωή του Ιωακείμ και της Άννης «Γονείς ευσεβείς και πιστοί παράγουν καλά παιδιά και είναι καρπός και εικόνα αυτών».

Αγαπητοί μου Αναγνώστες ας συνευφρανθώμεν και ημείς χαίροντες σήμερον.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

 

Mαρία Τσακανίκα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *